Wat is ABA? - ABA Expertise Centrum

Wat is ABA?

Applied Behaviour Analysis (ABA) is een vorm van intensieve gedragstherapie. In het Nederlands noemen we het ook wel Toegepaste Gedragsanalyse.  We werken altijd vanuit de motivatie van het kind, om (spelenderwijs) zo veel mogelijk vaardigheden op het gebied van taal, spel en gedrag aan te leren. Deze methode is zeer geschikt voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar ook voor kinderen met ADHD, syndroom van Down of andere gedrags- of leermoeilijkheden. De zorg kan worden ingezet voor kinderen tot 18 jaar.

Hierbij bieden we het kind de hulp die het nodig heeft (prompts), waardoor het foutloos kan leren (errorless learning). Vaardigheden die we het kind willen aanleren, kunnen we opdelen in kleinere deelvaardigheden die we dan herhaaldelijk oefenen. Omdat we het gewenste gedrag van het kind belonen, zal het kind dit in de toekomst vaker laten zien. ABA onderscheidt zich van andere behandelmethodes omdat het zich uitsluitend richt op observeerbaar (waarneembaar) gedrag. De begeleiding is individueel en wordt uitgevoerd door in ABA opgeleide professionals

Binnen ABA kunnen we onze aandacht grofweg richten op verschillende onderdelen, zoals:

  • Het bevorderen van de taalontwikkeling. Hierbij ligt een grote nadruk op het leren manding (vragen om wat je wil), omdat het goed kunnen uiten van je wensen veel probleemgedragingen kan doen verminderen of voorkomen. Om de taalontwikkeling te stimuleren, werken wij vanuit Skinner's Verbal Behavior.
  • Het aanleren van vaardigheden op bijvoorbeeld het gebied van spel, sociaal gedrag, zelfredzaamheid en taakgericht gedrag.
  • Het verminderen van probleemgedrag. Door te analyseren wanneer het gedrag voorkomt en wat de functie van het gedrag is, kan een plan opgesteld worden om het probleemgedrag te verminderen en een gewenst alternatief aan te leren.

Er bestaan ook verschillende andere begeleidingsvormen die onder de noemer ABA geschaard kunnen worden, zoals Discrete Trial Training (DTT) en Pivotal Response Training (PRT). Beide interventies zijn gebaseerd op de gedragsprincipes van ABA. Componenten van DTT zijn onder andere het opdelen van een vaardigheid in kleinere stapjes, het aanleren van één subvaardigheid per keer, het afbouwen van de hulp en het shapen van gedrag totdat het kind de vaardigheid volledig onder de knie heeft. PRT richt zich voornamelijk op het creëren van leersituaties in de dagelijkse omgeving. Beide interventietechnieken kunnen in een ABA-programma aan bod komen.